Member Login

Username:

Password:


FAQs

สิทธิในการขอเรียกคืนเงินภาษี
การเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการ Work and Travel ได้รับสิทธิในการเรียกคืนเงินภาษี (Federal Tax Refund and State Tax Refund) ในฐานะผู้มีรายได้ขณะอยู่ในประเทศและในฐานะไม่ใช่ประชากรในประเทศที่อาศัยอยู่ถาวร

ประเภทภาษีที่เรียกคืน
บริการเรียกคืนภาษีหลัก 2 ประเภทคือ Federal และ State Tax ตามที่ระบุไว้ใน W2 หรือ Last Pay check

ระยะเวลาในการเรียกคืนเงินภาษี
หลังจากมีการส่งเอกสารไปยัง Internal Revenue Service ในทางปฏิบัติระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 - 3 เดือน ( Out of State ) ส่วนภาษีรัฐ (State Tax )อาจจะนานกว่า หรือ เร็วขึ้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละรัฐ ทั้งนี้หากข้อมูลภาษีไม่ถูกต้อง หรือส่งเอกสารไม่ครบ ระยะเวลาการดำเนินการคืนเงินภาษีจะล่าช้าออกไปอีก

ส่งเอกสารเมื่อไหร่
สามารถส่งเอกสารมาให้เราได้ตลอดทั้งปี สำหรับการยื่นภาษีจะเป็นไปตามปีภาษีของสหรัฐฯ เป็นมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วโลก การส่งเอกสารที่ครบถ้วนมาตั้งแต่เนิ่นๆมีส่วนช่วยให้ท่านได้รับเงินภาษีคืนได้เร็วกว่าท่านที่ส่งเอกสารมาในเวลากระชั้นชิดกับวันสิ้นสุดการยื่นเอกสาร คือประมาณเดือนพฤกษภาคมของทุกปีหลังจากนั้น จะเป็นการยื่นภาษีในปีถัดไป

หากไม่มี W2 สามารถเรียกคืนเงินภาษีได้หรือไม่
สามารถทำได้โดยใช้ Last Pay Check อย่างไรก็ตามเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้เสียภาษี แนะนำให้ใช้ W2 ในการยื่นขอภาษีคืน ซึ่งระบุจำนวนภาษีที่แน่นอนและมีโอกาสได้รับเงินภาษีคืนมากกว่าสามารถทำได้โดยใช้ Last Pay Check อย่างไรก็ตามแนะนำให้ใช้ W2 ซึ่งจะแน่นอนกว่าในการเรียกคืนเงินภาษี

State Tax Department มีการขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบหรือไม่
มีความเป็นไปได้ที่รัฐจะซักถาม หรือพิจารณาขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างกันไปโดยที่ไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้า อย่างไรก็ดีเพื่อสนับสนุนให้ท่านได้รับเงินภาษีคืน เรายินดีตอบข้อสงสัยหรือส่งหลักฐานอื่นๆไปยังหน่วยงานของรัฐแทนท่านโดยไม่มีค่าบริการ(ภายใต้เงื่อนไข) ทั้งนี้ข้อมูลรายได้และภาษีของท่านต้องถูกต้องตามกฎหมายอยู่ก่อนที่จะมาใช้บริการแล้วเท่านั้น

จะทราบสถานะของการเรียกคืนเงินภาษีได้อย่างไร
สามารถตรวจสอบสถานะของ Federal Tax ได้ด้วยตัวเองที่ เว็ปไซด์ของ IRS หัวข้อ Where’s my refund?

การได้รับเช็คและนำเช็คไปฝาก
เมื่อเอกสารของท่านมาถึง ท่านจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมลล์/ระบบ และจะจัดส่งให้ท่านหลังจากได้รับยืนยันการชำระค่าบริการ ท่านสามารถนำเช็คไปฝากที่ธนาคารในสาขาที่เปิดบัญชีไว้ หรือ สาขาที่มีบริการแลกเช็คต่างประเทศ หรือธนาคารอื่นๆด้วยตนเอง ก่อนเช็คหมดอายุ